top of page

Biography Kim Van Boven, abstracte kunst

Kim Van Boven is een Belgische kunstenaar, geboren in Dendermonde.

Als autodidact begon hij zijn professionele artistieke carrière op 37-jarige leeftijd met een voorliefde voor abstracte kunst. 

Hij bewijst dat creativiteit en artistiek talent een geschenk is dat hem van nature wordt geschonken. Sindsdien heeft hij zijn talent ontwikkeld. 

 

Zijn stijl mengt kleur en vorm op een expressieve manier die uitnodigt tot een zekere reflectie van de toeschouwer. Gedurfde bewegingen en subtiele tinten vullen elkaar aan in deze werken die gevoel en emotie onderzoeken. Er worden geen gedefinieerde antwoorden geboden, alleen de aanmoediging om een ​​wereld binnen het stuk binnen te gaan en deze met je eigen gevoeligheid te verkennen. In wezen is veel van het werk een plateau voor persoonlijke verkenning.

'Kleur, structuur, en het zoeken naar een zeker evenwicht, daarover gaat het in het oeuvre van Kim Van Boven. Wars van iedere regelgeving, iedere schilderkundige wetmatigheid, is hij een vat vol inspiratie en klasse. Zijn oeuvre bezit een zekere gevoelig-heid, een beetje mystiek, het leidt de weg naar bezinning. Hij schildert onder meer abstracte landschappen waar hij door zijn kleurkeuze de drang naar dramatiek opdrijft. Sommige schilderijen fluisteren eenzaamheid, andere dwingen tot ontzag. 

 

Hij beheerst de gevoeligheid van kleuren als geen ander. Het lijnenspel is naast de kleurkeuze van even groot belang. De krachtige verticale lijnen dwingen ontzag, terwijl de eenzame horizontale lijn zoekt naar even-wicht, naar houvast.' *

* by Melissa Muys

Doorheen de jaren heeft Kim enkele samenwerkingen met interieurarchitecten tot stand kunnen brengen. Daarnaast heeft hij een eigen kunstgalerie M.E.R.G.E.D, te Mechelen, waar hij ook anderen de kans geeft om hun werk te tonen aan een breder publiek. Verder bedacht Kim een vernieuwend concept om antwoord te bieden op de steeds evoluerende tendens binnen rouwverwerking. Ter ondersteuning bij rouw en verlies werd SEREEN geboren. 

 

Kim Van Boven is a Belgian Artist, born in Dendermonde. 

As a self-taught artist he started his professional artistic career at the age of 37. He proves creativity and artistic talent is a gift presented him by nature. He developed his talent ever since. 

His style blends colour and form in an expressive way that invites a certain reflection from the viewer. Bold Movements and subtle hues compliment each other in these works that explore feeling and emotion.

No defined answers are offered, only the encouragement to enter a world within the piece and explore it with your own sensibility. In essence, much of the work is a plateau for personal exploration

'Color, structure and the search for a certain balance, that's what Kim Van Boven's oeuvre is all about. Averse to any regulation, any pictorial law, he is a vessel full of inspiration and class. His oeuvre has a certain sensitivity, a bit of mysticism, it leads the way to reflection. He paints, among other things, abstract landscapes where his choice of color increases the urge for drama. Some paintings whisper loneliness, others command awe.

 

He masters the sensitivity of colors like no other. The interplay of lines is of equal importance in addition to the choice of color. The powerful vertical lines command awe, while the lonely horizontal line searches for balance, for something to hold on to.'*

*by Melissa Muys

Kim Van Boven abstract kunstenaar
bottom of page